Fluorescentna in situ hibridizacija (FISH)

Objašnjenje pojma Fluorescentna in situ hibridizacija (FISH):


Fluorescentna in situ hibridizacija je metoda molekularne citogenetike koja sjedinjuje prednosti citogenetičkih i molekularnih metoda ispitivanja, a osniva se (kao i sve metode molekularne genetike) na hibridizaciji komplementarnih sekvenci nukleinskih kiselina.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Fluorescentna in situ hibridizacija (FISH)