Imunoglobulini

Objašnjenje pojma Imunoglobulini:


Glikoproteinske molekule koje djeluju kao protutijela. Na temelju građe i biološkog učinka razlikuje se pet klasa Ig (IgM, IgG, IgA, IgD, IgE), a neki od njih se dijele u potklase. Molekula imunoglublina ima strukturu poput slova Y, a sastoji se od dva teška (H) i dva laka (L) lanca. Svaki lanac ima varijabilnu i konstantnu regiju. Na jednom dijelu molekule se veže antigen (Fab dio), dok su djelovi konstantne regije odgovorni za biološku aktivnost molekule (Fc dio).

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Imunoglobulini