Čajevac eterično ulje

Sve informacije o lijekovima i medicinskim proizvodima isključivo su informativne prirode. Svrha objavljenih informacija nije davanje potpunih informacija o primjeni, doziranju, mjerama opreza, uputama, upozorenjima i mogućim nuspojavama, interakcijama s drugima lijekovima i alergijskim reakcijama.

Napomena
Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svoj liječnika ili ljekarnika.
Opis
Čajevac eterično ulje

Eterično ulje čajevca.

Melaleuca alternifolia leaf oil
Kemotip:

  • terpinen-4-ol>30%
  • 1,8-cineol<3%

Dobivanje

Destilacija listova i grančica vodenom parom.

Pakiranje

10mL

Mjere opreza

H302 Štetno ako se proguta.

H304 Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav

H315 Nadražuje kožu.

H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.

H412 Štetno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.

P102 Čuvati izvan dohvata djece.

P262 Spriječiti dodir s očima i kožom.

P301+351+338 u slučaju dodira s očima:

Oprezno isprati vodom nekoliko minuta, ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju.

Nastaviti ispiranje.

P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s Zakonom o otpadu-predati tvrtki ovlaštenoj za zbrinjavanje otpada

Što su proizvodi s posebnom namjenom?

Proizvodi s posebnom namjenom su proizvodi ili pripravci koji se primjenjuju na koži ili koji dolaze u dodir sa sluznicom ili drugim dijelovima ljudskog tijela, kao npr. s usnicama, kosom, noktima itd.

Takvi proizvodi imaju točno određenu, specifičnu namjenu i ograničeno vrijeme primjene, vezano uz ublažavanje simptoma određenih zdravstvenih indikacija.

Sponzorski članci