Miosan eterično ulje

Sve informacije o lijekovima i medicinskim proizvodima isključivo su informativne prirode. Svrha objavljenih informacija nije davanje potpunih informacija o primjeni, doziranju, mjerama opreza, uputama, upozorenjima i mogućim nuspojavama, interakcijama s drugima lijekovima i alergijskim reakcijama.

Napomena
Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svoj liječnika ili ljekarnika.
Opis
Miosan eterično ulje

Sastojci

Mentha arvensis oil, juniperus communis oil, limonen, linalol.

Dobivanje

Destilacija cijelog nadzemnog dijela biljke japanse metvice, grančica i plodova borovnice vodenom parom.

Primjena

Eterično ulje japanske metvice i borovnice.

Aromaterapija, dodatno sredstvo pri masaži.

Mjere opreza

H226 Zapaljiva tekućina i para.

H304 Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav.

H315 Nadražuje kožu.

H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.

H317 Može uzrokovati alergijsku reakciju na koži.

H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.

P102 Čuvati izvan dohvata djece.

P210 Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja.

Ne pušiti.

P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

P301+P310 ako se proguta: odmah nazvati Centar za kontrolu otrovanja ili liječnika.

P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu sa lokalnim/ /nacionalnim propisima.

Što su proizvodi s posebnom namjenom?

Proizvodi s posebnom namjenom su proizvodi ili pripravci koji se primjenjuju na koži ili koji dolaze u dodir sa sluznicom ili drugim dijelovima ljudskog tijela, kao npr. s usnicama, kosom, noktima itd.

Takvi proizvodi imaju točno određenu, specifičnu namjenu i ograničeno vrijeme primjene, vezano uz ublažavanje simptoma određenih zdravstvenih indikacija.

Sponzorski članci