Sinusan eterično ulje

Sve informacije o lijekovima i medicinskim proizvodima isključivo su informativne prirode. Svrha objavljenih informacija nije davanje potpunih informacija o primjeni, doziranju, mjerama opreza, uputama, upozorenjima i mogućim nuspojavama, interakcijama s drugima lijekovima i alergijskim reakcijama.

Napomena
Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svoj liječnika ili ljekarnika.
Opis
Sinusan eterično ulje

Sastojci

Mentha arvensis oil, limonen, linalol.

Kemotip

L-mentol≥25%, menton ≥25%

Dobivanje

Destilacija cijelog nadzemnog dijela biljke vodenom parom.

Primjena

Eterično ulje japanske metvice.

Aromaterapija.

Mjere opreza

H304 Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav.

H315 Nadražuje kožu.

H317 Može uzrokovati alergijsku reakciju na koži.

H411 Otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.

P102 Čuvati izvan dohvata djece.

P301+P310 ako se proguta: odmah nazvati Centar za kontrolu otrovanja ili liječnika.

P302+P352 u slučaju dodira s kožom: oprati velikom količinom vode i sapuna.

P314 U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet/pomoć liječnika.

P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu sa lokalnim/regionalnim/nacionalnim propisima.

Što su proizvodi s posebnom namjenom?

Proizvodi s posebnom namjenom su proizvodi ili pripravci koji se primjenjuju na koži ili koji dolaze u dodir sa sluznicom ili drugim dijelovima ljudskog tijela, kao npr. s usnicama, kosom, noktima itd.

Takvi proizvodi imaju točno određenu, specifičnu namjenu i ograničeno vrijeme primjene, vezano uz ublažavanje simptoma određenih zdravstvenih indikacija.

Sponzorski članci